Veelgestelde vragen

 • Administratieve vragen
  • Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

   a. Wanneer u verhuist binnen Stede Broec, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk de adreswijziging schriftelijk aan ons door te geven. Dit kan via ons contactformulier. Geef uw nieuwe adresgegevens ook direct door aan de ziektekostenverzekering

   b. Wanneer u verhuist buiten Stede Broec:  dan verzoeken wij u een een nieuwe huisarts te zoeken in uw nieuwe woonplaats. Wanneer u deze gevonden heeft wilt u dan naam en adres doorgeven aan onze assistente doorgeven aan onze assistente. Dit kan dagelijks tussen 14.00 - 15.00 uur Zij zal dan zal zorgen dat uw medische gegevens worden doorgestuurd naar de nieuwe huisarts.

  • Wat moet ik doen als ik verander van zorgverzekering?

   Wanneer u verandert van zorgverzekering verzoeken wij u om langs te komen met uw nieuwe pasje/ bewijs van verzekering. Wij zullen de gegevens dan in ons systeem aanpassen.

  • Wat moet ik doen als ik niet op een afspraak kan komen?

   Wij verzoeken u bij voorkeur een dag van te voren de afspraak af te bellen, zodat wij deze tijd efficiënt kunnen invullen.  Het contactformulier is niet de juiste weg om een afspraak af te zeggen.

   Wij rekenen tegenwoordig een No-show tarief indien u zonder afbericht wegblijft.

  • Wat moet ik doen als ik bevallen ben?

   Wij verzoeken u vriendelijk om ons via een geboortekaartje op de hoogte te brengen van de geboorte van uw kind. 

  • Wat moet ik doen als er iemand op het zelfde adres in komt wonen?

   Wanneer er iemand bij u komt wonen, kan deze persoon overgeschreven worden naar onze praktijk.  Wij verzoeken u deze gegevens door te geven aan onze assistente en de verzekeringsgegevens aan de balie te tonen. De medische gegevens dienen opgevraagd te worden bij de vorige huisarts en naar ons opgestuurd te worden.

   Mocht deze persoon tijdelijk bij u verblijven, overleg dan met onze assistente hoe we dit het handigst kunnen regelen.

  • Wat is een No-Show tarief ?

   Een No-showvarief is een wegblijftarief wat wij berekenen wanneer u bij verhindering niet binnen 24 uur heeft afgebeld voor een afspraak.

   Het komt helaas steeds vaker voor dat mensen zonder tegenbericht niet verschijnen op hun afspraak. Dit is heel vervelend en inefficient voor onze praktijkvoering.  Voor de tarieven en verdere uitleg klik hier.

 • Herhaalrecepten
  • Wat moet ik doen om een herhaalrecept te krijgen?

   Voor de procedure rond herhaal recepten verwijzen wij u naar het kopje herhaalrecepten

  • Wat moet ik doen als ik mijn herhaalrecept vergeten ben?

   Wanneer u tijdens kantoortijd merkt dat u vergeten bent uw herhaalrecept te bestellen en u heeft het recept direct nodig, neem telefonisch contact op tijdens het telefonisch spreekuur van de assistente. Zij zal proberen dit zo snel mogelijk voor u te regelen.

   Wanneer u 's avonds of in het weekend merkt dat u onvoldoende medicatie heeft: neem dan contact op met de Centrale Huisartsenpost West Friesland, tel. 0229-297800.

  • Hoe regel ik een herhaalrecept tijdens vakantie ?

   Wij adviseren u dringend om uw herhaalrecepten ruim voor uw vakantie in voldoende mate te bestellen.

   Mocht u op uw vakantieadres in Nederland toch medicatie nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met onze assistente die een herhaalrecept kan voorschrijven en deze kan versturen naar een apotheek bij u in de buurt. Wij verzoeken u naam en faxnummer van de betreffende apotheek aan ons door te geven.

   TIjdens een vakantie in het buitenland adviseren wij u contact op te nemen met een arts bij u in de buurt.

 • Medische gegevens
  • Waar vind ik informatie over het Electronisch Patienten Dossier (EPD) ?

   Electronisch medisch dossier:  alleen met uw toestemming !

   U heeft er vast wat van opgevangen afgelopen weken via de media.; voor- en tegenstanders van het Elektronisch Medisch Dossier staan in kranten of verschijnen bij De Wereld Draait Door. U wordt gevraagd voor 1 januari 2013 toestemming te geven aan uw huisarts voor het electronisch inzien van uw gegevens.

    

   Op dit moment kunnen alleen uw medicatie-gegevens worden ingezien door de regionale apotheken (via een systeem wat OZIS heet). Deze mogelijkheid via OZIS stopt. Straks zullen niet alleen medicatie-gegevens, maar ook medische gegevens kunnen worden ingezien. Dit zal dan via een ander systeem gebeuren: het LSP (Landelijk SchakelPunt). Recent is tot een doorstart van het LSP besloten. In de media werd dit verward met het EPS (Electronisch Patiënten Dossier), want dat bestaat nog niet (er wordt wel hard gewerkt aan een veilig EPS in de regio, maar dit is zeker nog niet gereed).

    

    

   Wanneer u wilt dat de huisartsen, apothekers en in de toekomst ook specialisten of ambulancepersoneel uw gegevens kunnen inzien, dan moet u daar nu al toestemming voor geven. In tegenstelling tot wat er in de voorlichtingsfolder staat is er GEEN mogelijkheid dat bepaalde gegevens afgeschermd kunnen worden. De vraag is of het sowieso veilig is als slechts een gedeelte van uw medische gegevens bekend is bij de zorgverlener: op basis van incomplete gegevens kan er een verkeerde beslissing genomen worden.

    

   De mensen, die een aantal jaren terug al bezwaar hebben gemaakt tegen het elektronisch delen van de medische informatie, hoeven dit niet opnieuw te doen. Uw gegevens zullen dan per 1 januari verwijderd worden uit de index van het LSP, net als van alle mensen, die nu geen toestemming geven. Wanneer u uw beslissing wilt herzien, is dat ten alle tijden mogelijk.

    

   Voorlopig geen toestemming geven? 

    

   Wij kunnen ons ook voorstellen dat u besluit (voorlopig) geen toestemming te geven. Het is namelijk nog niet duidelijk of de veiligheid van het systeem 100 % is, dat wil zeggen: de mogelijkheid bestaat dat niet belanghebbenden in uw gegevens kunnen kijken. Er wordt ook gesproken dat er in de toekomst andere zorgverleners dan huisartsen, apothekers en specialisten in uw gegevens kunnen kijken. Is dat wat u wilt?

    

   U kunt in de huisartsenpraktijk altijd een uitdraai van uw actuele medicatie opvragen. Bovendien kan de huisarts een zogenaamd Europees Medisch Paspoort voor u invullen: hierin kunnen uw belangrijkste ziekten vermeld worden en de actuele medicatie. Als u dit paspoort altijd bij u draagt en up to date houdt, kan dit problemen voorkomen bij onverwacht ziek en zeer. 

    

   Meer informatie?

    

   Voor meer informatie kunt u de site bezoeken van de verantwoordelijke organisatie. VWS draagt dit januari 2013 over aan VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie), die in overleg met de patiëntenfederatie NPCF heeft afgesproken een electronisch systeem voort te zetten zonder steun van de overheid: www.vzvz.nl/informatiepunt 

    

   link naar een flyer en informatiefolder

    

   U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie 030-3173456 of u kunt kijken op de site van de overheid: www.rijksoverheid.nl 

    

   U kunt een informatiefilm bekijken op uitwisseling medische gegevens

   Binnenkort kunt u via de site ikgeeftoestemming toestemming geven.

    

  • Kan ik beschikking hebben over mijn medische gegevens?

   U kunt in de huisartsenpraktijk altijd een uitdraai van uw actuele medicatie opvragen. Bovendien kan de huisarts een zogenaamd Europees Medisch Paspoort voor u invullen: hierin kunnen uw belangrijkste ziekten vermeld worden en de actuele medicatie. Als u dit paspoort altijd bij u draagt en up to date houdt (dit doen wij graag voor u), kan dit problemen voorkomen bij onverwacht ziek en zeer. 

  • Hoe kan ik een medisch paspoort aanvragen

   U kunt via de assistente een medisch paspoort aanvragen. Hierin staan uw belangrijkste ziekten vermeld en ook de actuele medicatie. Aan dit paspoort zijn eenmalig kosten verbonden (30 euro ).  

   Als u dit paspoort altijd bij u draagt en bij wijzigingen ons vraagt dit up to date te houden, kan dit problemen voorkomen bij onverwacht ziek en zeer, zowel thuis als tijdens uw vakantie.  

 • Medische kosten
  • Vraagt u zich ook af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt?

   Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft vergoedt. Wij weten niet hoe u verzekerd bent, maar vinden het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent. Hier leest u hoe u kunt uitzoeken of uw zorgkosten vergoed worden.  

  • Welke zorgverzekeraars zijn er in Nederland

   Hier vindt u een overzicht met alle website's en telefoonnummers van de zorgverzekeraars die in Nederland werkzaam zijn.

  • Wat wordt er bedoeld met "het eigen risico"?

   Elk jaar wordt er landelijk een eigen risico vastgesteld per patient.  Wanneer er in dat jaar medische onkosten gemaakt worden zullen deze kosten eerst van het eigen risico worden afgetrokken. Dit betekent dat u dit bedrag aan medische kosten zelf moet betalen.

   De huisartsenzorg valt buiten het eigen risico. De consulten en verrichtingen die bij de huisarts worden gedaan zullen dus door de verzekeraar worden vergoed. Wanneer er echter aanvullend onderzoek wordt aangevraagd (bijvoorbeeld een röntgenfoto, een urinekweek of bloedonderzoek), dan komen deze kosten voor uw eigen rekening, tot het bedrag van het eigen risico is opgebruikt. Daarna zal de verzekeraar gaan vergoeden. Onder Links in de Regio - Algemeen - Onkosten aanvullend onderzoek vindt u een prijslijst van de verschillende verrichtingen.

  • Wat kosten aanvullende onderzoeken

   Via de link van het Diagnosch centrum Westfriesland en medische onkosten (zie links in regio - algemeen - medische onkosten) kunt u een document vinden waarin alle kosten van de verschillende medische onderzoeken zijn opgenomen. Deze prijzen zijn een richtlijn, omdat er per verzekeraar kleine verschillen kunnen zijn.  (via het vergrootglasje kunt u het document vergroten). Er worden jaarlijks nieuwe afspraken gemaakt met de verzekeraar.

  • Hoe worden de kosten voor de GGZ-jeugd vergoed?

   Met ingang van januari 2015 is de nieuwe zorgwet rond de Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd van kracht gegaan. De belangrijkste verandering voor de patient is dat de kosten voor de Geestelijke gezondheidzorg voor jongeren tot 18 jaar niet langer vergoed worden door de zorgverzekeraars, maar door de Gemeente. 

   Dit betekent dat u voordat een GGZ-behandeling (bijvoorbeeld psycholoog of GGZ- instelling) voor een kind of jongere aanvangt er een beschikking (= verklaring dat de kosten worden vergoed) nodig is. Deze beschikking dient door u te worden aangevraagd bij de gemeente.

  • Wat wordt bedoeld met een beschikking?

   Een beschikking is een verklaring die wordt afgegeven als bewijs dat de benodigde zorg zal worden vergoed. 

   Voor de Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd dient voorafgaand aan de behandeling een beschikking te worden aangevraagd. Dit dient door de patient / ouders zelf te worden gedaan. Hiervoor kan hulp worden gevraagd door de instelling waarnaar verwezen is of het Gebiedsteam van de Gemeente Stede Broec.

 • Medische vragen
  • Hoe onderhoudt ik het contact met mijn huisarts?

   Na een ziekenhuisopname of na onderzoeken vinden mensen het vaak prettig om ook met de huisarts hierover contact te hebben.  Dit is zowel telefonisch als op het spreekuur mogelijk. Ook kunnen wij op uw verzoek en indien geindiceerd een visite afleggen.

   Graag willen wij u er op wijzen dat wij vaak pas veel later over onderzoeken en uitslagen geinformeerd worden dan u zelf. Wij willen u verzoeken dan ook bij afwijkende, onverwachte of bijzondere uitslagen altijd even zelf contact met de assistente op te nemen en aan te geven welk contact u van ons verwacht.

  • Wat houdt het onderzoek (en begeleiding) van COPD in?

   COPD Spreekuur

   COPD is een chronische longbeschadiging veel al veroorzaakt door roken. Het COPD spreekuur is voor mensen waarbij COPD aangetoond is door middel van een longfunctieonderzoek. Als u COPD heeft en medicatie gebruikt, is geregelde controle zinvol. Deze controle wordt uitgevoerd door de praktijkverpleegkundige op het COPD-spreekuur.

   Tijdens dit spreekuur komen verschillende onderwerpen aan de orde:

   1. Voorlichting over het ziektebeeld.
   2. Advies over het omgaan met klachten en eventuele beperkingen.
   3. Instructie van het medicatiegebruik.  
   4. Indien gewenst: ondersteuning bij het stoppen met roken.

   Tijdens de controle wordt gebruik gemaakt van een longfunctieonderzoek (spirometrie).Ook worden u vragen gesteld en krijgt u twee vragenlijsten met betrekking tot uw activiteiten in het dagelijks leven. De praktijkverpleegkundige zal met u de longfunctie en de vragenlijsten bespreken en indien nodig advies geven. De praktijkverpleegkundige werkt hierbij nauw samen met uw huisarts.

   De conditie van uw luchtwegen kan verbeterd worden door beweging, stoppen met roken en een gezond gewicht. De praktijkverpleegkundige heeft contact met de fysiotherapie en diëtist en kan u, indien gewenst, naar hen doorverwijzen.

   U wordt door de praktijkverpleegkundige minimaal 1x per jaar uitgenodigd op het spreekuur.

  • Hoe werkt het bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

   Met ingang van 2014 worden patienten tussen 55 en 75 jaar opgeroepen mee te doen aan een screeningsonderzoek naar darmkanker. Hiervoor ontvangt u een paarse envelop met duidelijke instructie en benodigdheden, zodat u een beetje ontlasting voor onderzoek op kunt sturen. Patienten die dit jaar de leeftijd van  74 of 75 jaar bereiken worden dit jaar opgeroepen, de anderen volgen op volgorde van leeftijd in de jaren daarna. (zie ook website hieronder). 

   Uitgebreide informatie vindt u op: www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl of op Ik wil wil meer weten over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

   Wij raden u aan deel te nemen aan het onderzoek. Voor vragen hierover kunt u kijken op wel of niet meedoen?

   Voor verdere vragen of overleg kunt u contact opnemen via het telefonisch spreekuur van de assistente of de huisarts. Ook adviseren wij u altijd contact met ons op te nemen indien u klachten heeft. 

  • Kan ik mijn risico op hart- en vaatziekten laten bepalen?

   Sinds enige jaren biedt onze praktijk de mogelijkheid om uw risico op hart- en vaatziekten in te schatten. Voor deelname kunt u contact opnemen met onze assistente. U ontvangt een informatiepakket en formulier om bloed te laten afnemen en een afspraak bij de praktijkondersteuner, die de uitslagen vervolgens met u gaat bespreken.

   Indien er in uw familie hart- en vaatziekten voorkomen, of indien u tijdens u zwangerschap en verhoogd suiker en/of bloeddruk heeft gehad, adviseren wij u in het bijzonder om deel te nemen aan dit project

  • Wanneer moet ik een uitstrijkje laten maken?

   Alle vrouwelijke patiënten tussen de 30 en 60 jaar krijgen 1 keer per 5 jaar een oproep om een uitstrijkje te laten maken. Deze oproep krijgt u in het kwartaal waarin u 30 jaar of steeds 5 jaar ouder wordt. Vrouwen onder de dertig die veel wisselende sexuele kontakten hebben en al 3-5 jaar sexueel aktief zijn, raden we ook aan om een afspraak voor het uitstrijkje te maken. De assistentes zijn opgeleid om zelfstandig uitstrijkjes te maken in het kader van het bevolkingsonderzoek. U kunt bij hen op afspraak hiervoor terecht.Wanneer u klachten heeft van veranderde afscheiding of vaginaal bloedverlies raden wij u aan een afspraak te maken bij de huisarts.

  • Waar kan ik mij aanmelden voor een verzorgingshuis of extra zorg

   Het CIZ is de instantie waar u terecht kunt voor alle vragen rond zorg thuis of in een instelling. Het CIZ indiceert of toetst de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Via de website van het CIZ kunt u het formulier vinden welke ingevuld en naar het CIZ opgestuurd moet worden. Wanneer er op heel korte termijn extra zorg of opname noodzakelijk is, neem dan contact op met onze assistente.

    

    

  • Waar kan ik hulpmiddelen, een invalide parkeerkaart of thuiszorg aanvragen ?

   Voorzieningen en hulpmiddelen (bv hulp bij huishouding,rolstoelen)worden tegenwoordig door de gemeente geleverd. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt onder meer dat u niet meer bij verschillende organisaties hoeft aan te kloppen voor voorzieningen en hulpmiddelen.  Wij verwijzen u hiervoor naar de Gemeente Stede Broec

  • Hoe kan ik mijn longfunctie laten testen?

   Onze praktijkverpleegkundigen doen in onze praktijk het Longfunctieonderzoek

   Indien u 50 jaar of ouder bent en rookt, adviseren wij u een keer uw longfunctie te laten testen. Wij kunnen dan onderzoeken of er eventueel sprake is van COPD. Wanneer u interesse heeft in een longfunctieonderzoek, kunt u hiervoor contact opnemen de arts.

  • Wat moet ik weten voor ik een mirena spiraal laat plaatsen ?

   Informatie over het mirenaspiraal vindt u in het document Mirenaspiraal. Heeft u meer vragen, neem dan gerust telefonisch contact met ons op.

  • Wat is een Holter?

   Een holter registreert uw hartritme. Voor meer informatie klik  hier

  • Wat moet ik doen als ik zwanger ben ?

   Wij verzoeken u ons te laten weten als zwanger bent.  Bel dan met onze assistente op haar dagelijkse telefonisch spreekuur tussen 14.00 - 15.00 uur. Zij kan u van de benodigde praktische informatie voorzien en doorverwijzen naar een verloskundige. Wanneer u medische vragen heeft kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur van de arts  of een afspraak maken.

kind

Adresgegevens

foto pand zomer
Het Voert 5C
1613 KL Grootebroek
Telefoon: 0228-511742
Routebeschrijving

interactie

Zoek e-health toepassingen

Zoek e-health toepassingen